ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 25 : ಗುರುಕುಲ-ವಿಕ ಯುವ ಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ